Saturday, November 27, 2010

Photo Three Hundred Twenty

Strawberry Shortcake.